Category: เอกสารสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียน

แจกตัวอย่างเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปปรับใช้ทันที เหมาะสำหรับครูที่ต้องการสร้างเอกสารต่างๆ คำสั่ง โครงการ สำหรับเก็บที่โรงเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชา แต่ยังขาดแนวทางและตัวอย่าง ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ได้เลย

แจกเอกสารคู่มือการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

แจกตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารคู่มือการ...

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

แบบฟอร์มเอกสารขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสถานศึกษา

แจกเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเบี...