Tagged: กล่าวงานปัจฉิมสุนทรพจน์ เปิดงาน

สคริปพิธีกรงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน พร้อมคำกล่าวรายงาน เปิดปิด

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเ...